جدول نرخ حق بیمه شخص ثالث انواع خودرو درون سال ۹۹

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، در اجرای ماده (۳) «آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، اضافه یا تقسیط آن ــ مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۹۶»، موضوع ماده (۱۸) «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده بوسیله شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از اسباب نقلیه ــ مصوب سال ۱۳۹۵»، شورای عالی بیمه تو جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۲۸، شرکت های بیمه را به رعایت موارد زیر مکلف کرد:

۱ ــ دیدن بوسیله اطلاع دادن مبلغ ریالی دیه برای سال ۱۳۹۹ از لفظ قوه محترم قضائیه که متضمن ۲/۲۲ درصد تکثیر در مسکوک ریالی دیه است و با توجه به اضافه ۳درصدی مقدار عبث بیمه رشته شخص سومین به علت مصوبه شورای عالی بیمه، کلیه شرکت های بیمه موظفند بیمه نامه های شخص ثالثی را که تاریخ شروع پوشش آنها از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ و پس از آن می باشد، با تعهدات بدنی ۴۴۰۰ میلیون ریال (کمیت دیه ماه های تابو) و تعهدات مالی حداقل ۱۱۰ میلیون ریال و با حق بیمه های مندرج در جدول صادر نمایند. شرکت های بیمه و نمایندگان آنها مکلفند جو سابق الذکر را در معرض دید متقاضیان استراحت دهند.

۲ ــ نحوه اعمال انواع تخفیف ها و افزودن نرخ های ضایع بیمه مربوط بوسیله بیمه شخص ثالث، براساس ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون زبر الذکر و اصلاحیه آن وفق تصویب روزنامه شماره ۶۵۴۸۵/ت۵۵۲۹۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ هیئت محترم وزیران و با پاس بخشنامه شماره ۱۲۰۰۵۸/۴۰۰/۹۶ تاریخ نویس ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

۳ ــ تو اجرای ماده (۳) قانون بیمه جبری خسارات واردشده به شخص سوم درون جای پا حوادث شاگرد از وسایل نقلیه ــ مصوب سال ۱۳۹۵ و آیین مجله اجرایی آن ــ مصوب هیئت محترم وزیران، مشارکت های بیمه مکلفند بیمه روزنامه های حوادث راننده ای را که کتاب مطلع پوشش آنها از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ و پس از آن می باشد، با تعهدات حداقل ۳۳۰۰ میلیون ریال و با نرخ ها و ضوابط مقرر تو آیین مجله سابق الذکر صادر نمایند و در قیافه تقاضای بیمه گذاران، مبلغ تعهدات بیمه نامه های حوادث راننده صادره قبلی را با قبض حق بیمه مربوط تا سکه مذکور افزایش دهند.

۴ ــ با توجه به اینکه داخل قانون مذکور، جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص سوم تو مدخل تعهدات بدنی که شاگرد از افزودن مسکوک ریالی دیه می باشد، برعهده مجری تأمین خسارت های بدنی قرار گرفته است، لذا اخذ پیوست افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص سومین بخاطر کلیه بیمه نامه های صادره قبلی، منتفی است، مع هذا، در صورتی که بیمه گذاران برای تکرار خسارت های مالی تقاضای اضافه تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت های بیمه مکلفند با گرفتن حق‎بیمه مربوط، نسبت به صدور پیوست افزایش تعهدات مالی بیمه شخص سومین رفتار نمایند.