ویزای شنگن | اهرم فشار سندیکا اروپا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی

به گزارش یورونیوز، شورای اروپا هفته گذشته با پیشنهادی موافقت کرد که تو آن ساز و کار کننده برای افزایش سطح همکاری کشورهای دیگر در اساس پذیرش مهاجران غیرقانونی پیش دماغ شده است.

در ساز و کار پیش بینی شده از وضع محدودیت برای صدور ویزا به نشانی ابزاری در راستای اعمال فشار کنار کشورهای دیگر کاربرد خواهد شد.

براساس مصوبه شورای اروپا دشت کشورهایی که با کمیسیون اروپا در شالوده پذیرش مهاجران غیرقانونی همکاری نمی کنند محدودیتهای «مشخصی» در تماس با «روند» صدور ویزا و حتی «هزینه صدور» آن اعمال خواهد شد.

از سوی دیگر در این مصوبه پیش بینی شده است که صدور روادید بخاطر اتباع کشورهایی که در ماخذ قبول مهاجران غیرقانونی با کمیسیون اروپا شرکت می کنند تسهیل خواهد شد.

«هزینه صدور روادید»، «زمان لازم برای صدور» و «مدت زمان ناموس گذرنامه» و «تعداد دفعات ورود دارنده روادید» از عموم عواملی هستند که تصمیم گیری درباره آنها موقوف به میزان شریک کشورها خواهد بود.

در مقررات متاخر هزینه صدور ویزای شنگن به جای ۶۰ یورو ۸۰ یورو پیش بینی شده است.

مقامات هم گذاری اروپا ابرام می کنند که تصمیمات متاخر در راستای تسهیل سفرهای قانونی و مبارزه با مهاجرت غیرقانونی اتخاذ شده است.